Sürdürülebilir Çevre ve Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezi -

Yönetmelik

gelişim üniversitesi
  1.   Sürdürülebilir Çevre ve Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezi
  2. İçerik


Yönetmelik


İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE TOPLUM
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
 
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Gelişim Üniversitesi Sürdürülebilir Çevre ve Toplum
Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının
görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Gelişim Üniversitesi Sürdürülebilir Çevre ve Toplum Uygulama ve
Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma
şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin
birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: İstanbul Gelişim Üniversitesi Sürdürülebilir Çevre ve Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: İstanbul Gelişim Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
 
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
 
Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Sürdürülebilirlik başta olmak üzere Üniversitenin eğitim, araştırma ve topluma hizmet hedefleri
doğrultusunda insan haklarına, bilim özgürlüğüne, Üniversite özerkliğine, bilim ve araştırma etiğine uygun bir şekilde
paydaşlarla katılımcı yönetişim, hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkeleri çerçevesinde kararlar almak ve bu kararlara uygun
faaliyetlerde bulunmak.
b) Bilimsel araştırmalar yapmak ve yaptırmak, eğitim faaliyetleri düzenlemek ve toplumsal işbirliklerini kurmak
ve uygulamak.
c) Sürdürülebilirliğin bir bilim ve faaliyet alanı olarak gelişmesi ve yaygınlaşmasını sağlamak için yerel,
bölgesel, ulusal ve uluslararası alanlarda disiplinler arası araştırma ve proje faaliyetleri yürütmek ve kamuoyu ile
paylaşmak.
ç) Üniversitenin sürdürülebilirlik kapsamında gelişim planını hazırlamak ve gerekli organizasyonu
gerçekleştirerek planın yürütücülüğünü üstlenmek.
d) Üniversite genelinde sürdürülebilirlik alanındaki çalışmaları teşvik etmek, desteklemek ve eşgüdüm
sağlamak.
e) Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde sürdürülebilirlik ile ilgili politika üretimine aktif katılım
sağlamak, Üniversiteyi ilgili platformlarda temsil etmek.
f) Üniversitenin toplum genelinde ekonomik, çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik alanında farkındalık düzeyini
arttırmak ve bilinç oluşturarak gündelik yaşamda sürdürülebilirlik anlayışını hayata geçirmek üzere faaliyetlerde
bulunmak ve bu tür faaliyetleri özendirmek.
g) Üniversitenin ilgili birimlerinin sürdürülebilirlik alanında teknoloji üretmesine, geliştirmesine, mal ve hizmet
üretmesine destek sağlamak yolu ile Türkiye’nin bilimsel ve teknolojik alt yapısının güçlendirilmesine katkı sağlamak.
ğ) Üniversitenin sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetlerini tüm paydaşlara duyurmak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
 
a) Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde sürdürülebilirlik ile ilgili konuları ve sorunları incelemek,
yapılan araştırmaları izlemek, raporları takip etmek ve bilgi edinmek.
b) Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde sürdürülebilirlik ile ilgili araştırma, proje ve atölye çalışmaları
yapmak, konferans, çalıştay, seminer, sempozyum, kongre ve benzeri bilimsel faaliyetleri düzenlemek yoluyla toplum
bilincini geliştirmek.
c) Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde sürdürülebilirlik ile ilgili politika üretimine de katkıda
bulunmak amacıyla çalışmalar düzenlemek, sürdürülebilirlik konularında çalışan ulusal ve uluslararası kurum ve
kuruluşlar ile işbirliğini geliştirmek, bilgi ve hizmet alışverişinde bulunmak.
ç) Sürdürülebilirlik alanında Üniversitenin kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, dernekler,
ticaret odaları, sanayi odaları, meslek odaları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda
bulunmak ve ortak proje çalışmaları gerçekleştirmek.
d) Sürdürülebilirlik alanında araştırma ve projelerin yapılmasını ve yaşama geçirilmesini özendirmek, bu amaca
hizmet eden yarışmalar düzenlemek ve ödüller vermek.
e) Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde sürdürülebilirlik ile ilgili tasarım/model oluşturmak, ölçek,
değerlendirme ve derecelendirme kriterleri geliştirmek ve uygulamak, danışmanlık hizmeti vermek, analiz ve proje
desteği sağlamak.
f) Üniversitede tüm eğitim kademelerinde sürdürülebilirlik eğitiminin niteliğini geliştirici çalışmalar yapmak.
g) Sürdürülebilirlik alanında toplumun her kesimine yönelik eğitim içerikleri geliştirmek, kısa ve/veya uzun
dönemli ulusal ve/veya uluslararası düzeyde eğitim faaliyetleri düzenlemek, yürütmek, yürütülmesini sağlamak,
danışmanlık hizmeti vermek.
ğ) Sürdürülebilirlikle ilgili konulardaki çalışmalara ve ilgili kuruluşlar arasındaki koordinasyona yardımcı
olmak, sürdürülebilirlikle ilişkili her türlü kurum, kuruluş, kişi topluluğu ve bireyler arasında karşılıklı bilgi ve deneyim
paylaşımı sağlamak.
h) Merkez olarak faaliyet alanı ile ilgili konularda yayım yapmak.
ı) Sürdürülebilirlik alanında araştırma, rapor, yayın, belge, film, fotoğraf ve benzerlerinden oluşan bir kitaplık,
koleksiyon ve arşiv oluşturmak.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
 
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversite çalışanları arasından iki yıl süre ile görevlendirilir. Rektör,
Müdürü görevden alabilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, görevi başında olmadığı zaman
yardımcılarından birisini yerine vekil bırakır.
(2) Müdür, Üniversite çalışanları arasından iki kişiyi kendi görev süresiyle sınırlı olmak kaydıyla Müdür
yardımcısı olarak görevlendirir. Müdür, Müdür yardımcılarının görevine son verebilir. Müdür yardımcıları, Müdürün
verdiği işleri yapar.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve bu kurulların başkanı
olarak toplantıları yönetmek.
c) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek.
ç) Her yıl Aralık ayının ilk haftasında bir sonraki yılın faaliyet planını hazırlamak ve merkez yönetim kuruluna
sunmak.
d) Her yıl ocak ayının son haftasında bir önceki yılın faaliyet raporunu hazırlamak ve merkez yönetim kuruluna
sunmak.
e) Yönetim Kurulu tarafından onaylanan yıllık faaliyet planlarını ve faaliyet raporlarını Rektöre arz etmek.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür, müdür yardımcıları ile Rektör tarafından iki yıl süreyle
görevlendirilen dört Üniversite personeli olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Görev süresi dolan üyeler yeniden
görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim Kurulu raportörlüğü için Müdür yardımcılarından birini görevlendirir. İhtiyaç
halinde iç ve dış paydaşlar Müdür tarafından oy hakkı olmaksızın Yönetim Kuruluna davet edilir.
 
(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısıyla üye tam sayısının salt çoğunluğuyla yılda en az iki kez toplanır.
Kararlar toplantıya katılanların oy çokluğuyla alınır. Oylarda eşitlik halinde, Müdürün bulunduğu taraf çoğunluğu
sağlamış sayılır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Müdür tarafından hazırlanan yıllık faaliyet planlarını ve faaliyet raporlarını onaylamak.
b) Merkezin yürütülecek faaliyetlerini onaylamak veya bu faaliyetlerin yürütülmesi için Müdürü
görevlendirmek.
c) İlgili mevzuat hükümlerine göre Yönetim Kuruluna verilen diğer işleri yapmak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdür ile Rektör tarafından iki yıl süreyle görevlendirilen Merkezin
amaçları ve faaliyetleri konusunda yeterliliklere sahip en az üçü Üniversite bünyesinden veya haricinden olmak üzere
Müdür dahil toplam toplam dört kişiden oluşur. Üniversite bünyesinde çalışan üyeleri Rektör tarafından, Üniversite
dışındaki üyeleri ise Rektörün daveti/talebi üzerine ve ilgili kurum yetkilisinin onayı ile görevlendirilir. Görev süresi
dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Danışma Kurulu raportörlüğü için müdür yardımcılarından birini
görevlendirir.
(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısıyla üye tam sayısının salt çoğunluğuyla yılda en az bir kez toplanır.
Kararlar toplantıya katılanların oy çokluğuyla alınır. Oylarda eşitlik halinde, Müdürün bulunduğu taraf çoğunluğu
sağlamış sayılır.
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmaları ile ilgili olarak değerlendirmeler yapar, görüş ve
önerilerde bulunarak tavsiye niteliğinde kararlar alır.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
 
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununu ve ilgili
diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayım tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü yürütür.